DEMİRYOLU SERBESTLEŞME 

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE SERBESTLEŞME  

 • TCDD’nin yeniden yapılandırılması ve reformu projesi, ardından DDGM’nin kuruluşundan bu yana Türk Demiryollarının serbestleştirilmesi için gerekli yönetmeliklerin hazırlanmasına destek sağlamaktadır. DDGM tarafından bugüne kadar hazırlanan yönetmelikler demiryolu reformu için gerekli temel yönetmeliklerdir. AB mevzuatına dayanarak hazırlanan bu yönetmelikler taşağıdakilerdir;
 • Demiryolu Emniyet Yönetmeliği
 • Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği
 • Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği
 • Ortak Emniyet Göstergeleri, Risk Analizleri ve ECM Belgelendirme Kılavuzları
 • 2008/57/EC Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği
 • Altyapının İşletmeye Kabulü Kılavuzu
 • Kamu Hizmet Yükümlülüğü Yönetmeliği
 • Yolcu hakları Yönetmeliği
 • Emniyet Kritik İşler Yönetmeliği
 • Makinist Belgelendirme Yönetmeliği
 • Gerekli lisansların temini,
 • Emniyet Belgesinin alınması için süreç analizi ve EYS kurulumu,
 • Kapasite tahsis başvurusu ve erişim sözleşmesi şartları ve ORER planlama, kapasite planlama ile iş planlamalarının oluşturulması,
 • Altyapı erişim ücretlerinin ve hizmet tesisleri erişim bedellerinin hesaplanması ve süreç planlaması Operasyon konseptinin oluşuturulması,
 • Pazar analizi ve fırsat-tehditlerin ortaya çıkarılması
 • Lokomotif – Vagon ihtiyacı, turniz planı ve kiralama-satın alma maliyetlerinin ve kiralanacak firmaların belirlenmesi
 • Hat – güzergah ve taşıma kapasitesi analizleri
 • Lojistik merkez kurulum ihtiyacı ve lojstik analiz çalışmaları

 

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DDGM);

 • Kurulduğu günden beri danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdiğimiz DDGM’nin demiryolu ve lojistik sektöründeki yeri ve önemi 655 sayılı KHK’da şu anlatılmaktadır;

  1.Kasım.2011 tarihinde yayımlanan 655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında” Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM); fiili olarak 2013 yılının ikinci yarısından itibaren 1 Genel Müdür, 5 Daire Başkanı, toplam 42 personelle Ankara – Maltepe’de bulunan Ulaştırma Bakanlığı Ek binasında çalışmalarına başlamıştır.

  Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün temel görevi; demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin (TC Ulaştırma Bakanlığı hızlı tren, konvansiyonel yolcu ve yük taşımacılığı dahil) ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamaktır.

 

DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 655 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ DİĞER GÖREVLERİ; 

 • Demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek.
 • Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.
 • Demiryolu taşımacılığı alanında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 • Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanlar ile makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek.
 • Her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak.
 • Demiryolu altyapısı ve çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek.
 • Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek.
 • Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecileriyle demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak.
 • Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan yük ve yolcu garları veya istasyonları ile benzeri yapıların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları denetlemek.
 • Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek ve uygulamasını takip etmek ve denetlemek.
 • Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 • Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek.
 • Demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek.
 • Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak.

 

 

 

Demiryolu_Tasima_ve_Serbestlesme

 

Demiryolu_Tasima_ve_Serbestlesme